Huisreglement sportschool MATS

versie: 1 januari 2023

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
1: Martial Arts Training School (hier en verder te noemen MATS) is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade in welke vorm dan ook zowel voor, tijdens als na de lessen.

2: De deelnemers aan de lessen zijn verantwoordelijk en dan ook aansprakelijk voor de door hen aangebrachte schade aan eigendommen van MATS, deelnemers en toetoeschouwers.

3: MATS draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of ontvreemding van eigendommen.

Gedragsregels
4: Deelnemers aan de lessen dienen zich op gepaste wijze te gedragen. Dit vraagt van de deelnemers zowel tijdens als buiten de lessen de nodige eigenschappen zoals eerlijkheid, zelfbeheersing, inzet, doorzettingsvermogen en het belangrijkste: respect tegenover je medemens.

5: Het is ten strengste verboden de op de lessen geleerde technieken te misbruiken. Slechts wanneer er sprake is van een duidelijke situatie waarbij zelfverweer noodzakelijk is, mogen de geleerde technieken redelijk en gematigd toegepast worden. Misbruik van de op de lessen geleerde technieken leidt tot uitsluiting van de lessen en onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap bij MATS (zonder restitutie van contributie).

6: Wanneer er gasten (toeschouwers of personen die een les willen volgen) mee worden gebracht, worden deze voor de les persoonlijk voorgesteld aan de instructeur. Deze beslist of iemand wel of niet mag deelnemen aan de les dan wel toeschouwer mag zijn tijdens de les (zie ook huisregel 7).

7: De instructeurs behouden zich het recht voor personen uit te sluiten van deelname aan de les of te weigeren als toeschouwer tijdens de les zonder opgaaf van reden.

8: Deelnemers aan de lessen dienen op tijd in de les aanwezig te zijn (voor aanvang van de les). Ben je te laat dan wacht je naast de mat totdat je wordt toegelaten door de instructeur.

Gezondheid, veiligheid en persoonlijke hygiëne

9: Deelnemers aan de lessen moeten verplicht voor aanvang van de les hun handen en voeten wassen in de kleedkamers van de sportschool.

10: De nagels van handen en voeten dienen kortgeknipt te zijn en sieraden dienen verwijderd te worden.

11: De deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen en zij moeten in goede geestelijke conditie zijn (niet onder invloed van alcohol en/of drugs).

12: Tijdens de GI lessen dragen de deelnemers een wit, blauw of zwart BJJ pak voorzien van het team MATS logo op de rug. Een navy blue pak is niet toegestaan. Onder de jas is het verplicht een rashguard te dragen.

13: Tijdens de NO GI lessen dragen de deelnemers een fightshort (alternatief: een witte, blauwe of zwarte BJJ broek) en een rashguard. Hemdjes en topjes zijn niet toegestaan.

14: Bij gebruik van het toilet is het voor deelnemers verplicht om slippers te gebruiken.

15: Persoonlijke beperkingen (b.v. hartklachten, astma, suikerziekte, epilepsie) dienen voor deelname aan de eerste les kenbaar gemaakt te worden bij de betreffende instructeur. Dit dient bij inschrijving tevens schriftelijk op het inschrijfformulier vermeld te worden.

Lidmaatschap
16: Het lidmaatschap bij MATS is strikt persoonlijk en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan alleen per e-mail (bartaarts@gmail.com). Je ontvangt hiervan altijd een bevestiging. MATS hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand.

Contributie:
17: De verschuldigde contributie wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven. Dit gebeurt op (of omstreeks) de eerste dag van de maand. De terugboekingstermijn bedraagt 61 kalenderdagen. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

18: Contributie dient 12 maanden per jaar betaald te worden. Bij het niet verschijnen op de lessen wordt geen restitutie van contributie gegeven. Bij langdurige afwezigheid dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de eigenaar van MATS. Deze bepaalt dan of de contributie tijdelijk kan worden stopgezet.

Deelnemers die opzettelijk of herhaaldelijk in strijd handelen met bovengenoemde huisregels dienen er rekening mee te houden dat zij worden uitgesloten van deelname aan de lessen en dat onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap bij MATS volgt (zonder restitutie van contributie).